About Us

Editor – Ujjwal Gagneja

Managing Editor – Raj Bahadur Shah (Bharat Shah)

Address : Plot No.-2, Pal Ford Building Near LIC Office, Awas Vikas, Rudrapur

Udham Singh Nagar (Uttarakhand) – 263153

Email : vasundharadeep.advt@gmail.com / vasundharadeeprudrapur@gmail.com